Våre idéer for bedriften

Noe om idégrunnlaget for bedriften JT Charter.

En sjøreise, kulturopplevelse fra første rad parkett

Det absolutt mest spesielle ved vårt land er den opprevne kysten og skjærgården. De første mennesker her etter siste istid kom over havet, trolig over sjøisen i Skagerrak og den delen av Nordsjøen, som da var over havnivå. De første menneskene som oppholdt seg her levde etter all sannsynlighet hovedsakelig av det som fantes i strandsona. De har trolig også hatt enkle farkoster å ta seg fram på sjøen med.

Etter siste istid har landet hevet seg fra 40 -50 m ytterst på kysten, opp til mer enn 100 meter over dagens havnivå, f. eks. i indre deler av Flatanger. Det spesielle med naturopplevelser i kystsona, sett fra båt, er at landskapsutvikling og kulturhistorie naturlig trer løpende fram som forestillingen på en scene. Landskapet er de helt genuine kulisser og både bakgrunnen og kulturhistorien utspiller seg i naturlig størrelse.

Trøndelag er rikt på kulturhistoriske minner og monumenter. De fleste er lokalisert med fasaden mot sjøen. Vi vil hevde at vår kultur og vår historie, som naturlig følge av havet, vår mektige og dominerende naturtype mot vest, har i seg selv en naturlig og selvsagt marin- og maritim karakter. Som presentasjon og tilrettelagt opplevelse er dette i liten grad hittil profilert og markedsført i mindre skala, sett fra båt. Vi ser da bort fra fisketurisme. Det finnes ett iøynefallende unntak, nemlig hurtigruten. Det kan kanskje virke noe malplassert i denne sammenheng, å nevne hurtigruta, men det som kjennetegner dette tilbudet er nettopp natur- og kulturopplevelser, under streng organisering, og med god komfort og service.

Markedsidé

Hva slags utvikling og trender kan observeres med stor sikkerhet?

Samfunnsutviklingen i Europa ser ut til å gå i retning av at etterspørselen etter fritidsopplevelser, under betingelser hvor det satses på kvalitet og komfort, er økende. Kravet til kvalitet kan oppfattes som en utvikling innen reiseliv som kan betegnes forretningsmessig interessant. Mange aktører i markedet har nettopp kvalitet som utviklingsmål. Utenom rutebåtene er det få eller ingen båter i vår region som er sertifisert for å kunne ta f. eks. minst en hel busslast reisende. Vi tror at et slikt tilbud vil møte et voksende, men også stadig mer krevende marked. Vi ser på dette som forretningsmessig interessant.

En lignende utvikling tror vi er sannsynlig når det gjelder norske reisende. Nordmenn har en naturlig fortrolighet til sjøturer, og som opplevelse og fritidsaktivitet er det et innarbeidet begrep med prestisje. Derimot er tilbudet til dem som ikke selvorganiserer sine sjøreiser svært spredt og tilfeldig. Vi tror det ligger et markedspotensial i å forbedre tilbudet både når det gjelder kvalitet og organisering.

Et annet markedssegment under utvikling er å rette seg inn mot bedrifter og organisasjoner for møter, presentasjon og representasjon. Båtens utforming, fart og den service vi kan yte vil kunne passe i mange sammenhenger. Ikke minst er fart en viktig faktor da slike arrangement som oftest krever god planlegging og streng timing.

De siste åra har det vært en svært rask utbygging av private sjøorienterte fritidsboliger. Utvikling av utleietilbudet har vært tilsvarende stort. Vi mener dessuten å registrere at sesongen for fritids- og opplevelsesaktiviteter på sjøen har blitt vesentlig forlenget i forhold til for få år tilbake. F. eks. ser vi eksempler på at reisetrafikken rettet mot sportsfiske begynner allerede ved påsketider og varer tillangt ut i oktober. I vårt nærområde er det flere som tilbyr sportsfisketurer med mindre båter. Dette tilbudet retter seg nok så ensidig mot menn og fanger i liten grad opp noe som også kan være attraktivt for kvinner og hele familier / grupper. Ved å legge turene til rette innenfor de mange muligheter vi har for skjermet farvann ser vi det slik at «daycruise»-konseptet også kan fungere godt langt forbi en tradisjonell sommersesong. En 'reise i juvikingenes kjølvann' kunne kanskje bli et allværsprodukt.

Hva kan vi gjøre med det?

Med kultur og komfort som grunntema ser vi for oss en rekke kulturinstitusjoner som potensielle samarbeidspartnere. Turopplegget kan f. eks. være et innlagt «sjøcruise» mellom Innherredsbygdene og Trondheim i sør, etter den gamle dampskipsleia, til Rørvik og Brønnøysund i nord. Dette kan organiseres og markedsføres som mellometappe, enten i kombinasjon med bussreiser eller for reisende med hurtigruta og i forbindelse med anløp av cruiseskip i regionen. Her er gode samarbeidskonstellasjoner helt avgjørende.

Alternativt, eller som deler av slike opplegg kan hver tur ha et langt mer lokalt tema og omfang. Med utgangspunkt i Flatanger vil dagsturer til Gjeslingan, Nordøyan og Ytre Vikna, være naturlige destinasjoner for såkalt «daycruise».

Mer konkret er intensjonen å etablere et godt grunnlag for samhandling med andre reiselivsoperatører i regionen, f. eks. bussoperatører, overnattingsbedrifter og serveringsbedrifter. Sentralt i dette er det som nevnt også meningen å profilere et tilbud til næringsliv og bedrifter hvor båten kan være arena for møter, representasjon og presentasjon.

På samme måte ser vi muligheten til å utvikle et tilbud til lag og foreninger, men særskilt også kulturinstitusjoner. Tanken her er blant annet å arrangere turer som enten kan være rene naturopplevelser eller kulturhistoriske sjøturer med høgt kvalifisert guiding. Når vi stiller opp alle disse mulighetene er meningen å illustrere de ytre rammen, eller mulighetene, for det vi kaller vårt utviklingsprosjekt. Den mest krevende utfordringen framover blir å skaffe seg et best mulig grunnlag for å velge ut og profilere en image, og dermed også vårt konkrete satsingsområde. Markedspotensialet kan enkelt beskrives som å spenne i fra det helt lokale til de mer langveisfarende. I dette ligger utfordringen å finne naturlige samarbeidspartnere, hvor god planlegging og langsiktighet vil være stikkordet.